Before you download, you must do the following

ก่อนท่านดาวน์โหลดเกม ท่านจะต้องทำขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่ามือถือของท่านนั้น ผ่านความต้องการขั้นต่ำของเกม RebirthM หรือไม่
  • OS. Android 8.0 หรือมากกว่า
  • RAM มากกว่า 3 GB
  • พื้นที่มากกว่า 2 GB
 2. ตั้งค่าความปลอดภัยบนมือถือของท่าน เพื่อติดตั้งเกมดังต่อไปนี้
  • ไปที่เมนู ตั้งค่า (Setting)
  • ไปที่เมนู ความปลอดภัย (Security)
  • ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง ไม่รู้จักที่มา (Unknown Sources)

* ในการติดตั้งเกมด้วย APK ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ระบบอาจไม่เรียก APK เพื่อติดตั้งอัตโนมัติ ท่านจะต้องไปกดติดตั้งเกมจากโฟลเดอร์ Download บนมือถือของท่าน