สินเชื่อ ธ กสิกรไทย เอกสารกู้ซื้อบ้านของธนาคารกสิกรไทย เตรียมอะไรบ้างสินเชื่อ ธ กสิกรไทย เอกสารกู้ซื้อบ้านของธนาคารกสิกรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. เอกสารส่วนตัว
1.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
1.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
1.5 สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
1.6 กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

2. เอกสารแสดงรายได้
2.1 กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้ประจำ
– สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

2.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและใบทะเบียนการค้า
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและของผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
– หลักฐานแสดงการเสียภาษี หรืองบการเงินปีล่าสุด
– หนังสือทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์

3. เอกสารหลักทรัพย์
3.1 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (สำเนาเท่าฉบับจริง)
3.2 ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
– หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)
3.3 สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ / เงินมัดจำ (ถ้ามี)
3.4 แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร
ติดต่อธนาคารได้ตามลิ้งนะคะ

ติดตามเราได้ที่
=============================================
facebook :
Youtube :
Website :
Line :
Tel: 0-98-241-4941
=============================================